Facebook   Twitter   GooglePlus   Youtube

0 Elements

Condicions Generals

1. OBJECTE

Les presents condicions generals de contractació (en endavant, les "Condicions Generals") tenen com a objecte regular la compravenda "on-line" (en endavant, el "Servei") de productes, articles i components de robòtica personal (d'ara endavant, conjuntament els "Productes", i individualment el "Producte") posats a la venda al públic per Andor Robots 2013, SL (en endavant, "AR2013") a través del lloc web "www.andorobots.com" (en endavant, "ANDORobots").

Les condicions generals completen i desenvolupen, en quan no s'oposin a ells, els termes i condicions establerts en cadascuna de les ordres de compra electrònica (en endavant, “l’Ordre de Compra") executades pels clients de AR2013 (en endavant, conjuntament els "clients", i individualment el "Client"), i els termes i condicions establerts en cadascuna de les confirmacions de AR2013 a cada Ordre de Compra (en endavant, la "Confirmació").

2. ADHESIÓ A les CONDICIONS GENERALS

Preguem als clients que llegeixin atentament les Condicions Generals en tant que la complimentació i l’enviament de l'Ordre de Compra impliquen l'adhesió plena i sense reserves a totes i cadascuna de les Condicions Generals. A aquest efecte, abans que una Ordre de Compra pugui ser enviada, es requerirà al Client que accepti electrònicament les condicions generals i la política de privacitat de AR2013 (en endavant, la "Política de Privacitat"). No obstant això, no s'aplicarà al Client qualsevol modificació que pogués produir-se en les clàusules de les condicions generals o en la Política de Privacitat amb posterioritat a la data de l'enviament d'un Ordre de Compra específica per a un Producte. En el cas que el Client no estigués d'acord amb les Condicions Generals i / o amb la Política de Privacitat, no hauria d’utilitzar el servei.

3. INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

A l'efecte del que preveu la legislació andorrana vigent en matèria de protecció als consumidors, AR2013 informa al Client que:

1. Els tràmits per subscriure el contracte de compravenda dels Productes són, de forma consecutiva, els següents:
(a) Una vegada que el Client hagi seleccionat els Productes que vol comprar, aquests s'hauran afegit a la seva cistella de compra.
(b) Per tramitar l'Ordre de Compra, el Client haurà de fer clic, de manera consecutiva, en els botons de (i) "Cistella de la compra", (ii) "Finalitzar compra" i, després de seguir les indicacions que apareguin en ANDORobots , (iii) "Realitzar pagament".
(c) El Client haurà d'omplir l'Ordre de Compra i comprovar l'exactitud de la informació de contacte (entre altres, el nom, número de telèfon i adreça de correu electrònic), les dades de la seva comanda i la direcció a la que vol que li sigui enviat la comanda.
(d) El Client haurà d'introduir les dades de la targeta de crèdit que li demani ANDORobots.
(e) A continuació, el Client haurà de fer clic a "Autoritzar pagament".
(f) Un cop el Client rebi la Confirmació, s'entendrà formalitzat el contracte de compravenda del producte.

2. La documentació, dades i informació relatives a cada contracte de compravenda de Productes seran arxivades pel AR2013 durant 5 anys, podent ser reenviats per correu electrònic al Client, prèvia petició per escrit d'aquest, dirigida a l'adreça de correu electrònic info@andorobots.com, durant aquest període de temps.

3. El Client podrà identificar errors en la introducció de les seves dades en l'Ordre de Compra en rebre la Confirmació. Per corregir un error en la introducció de les seves dades després d'haver realitzat l'Ordre de Compra, el Client, tan aviat hagi identificat l'error, s'ha de posar en contacte amb AR2013 enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic info@andorobots.com.

A més, amb caràcter general, el Client podrà revisar en tot moment les seves dades a la pestanya "El meu perfil" disponible a ANDORobots, podent modificar-los en qualsevol moment.

4. El contracte de compravenda (és a dir, els diferents documents que el conformen, com entre altres possibles, les Condicions Generals, la Política de Privacitat, l'Ordre de Compra i la Confirmació) es pot formalitzar en idioma castellà, català, francès o anglès , depenent de l'idioma que triï el Client.

4. ÚS D’ ANDORobots

En accedir a ANDORobots, realitzar comandes de Productes i, amb caràcter general, rebre la prestació del Servei, el Client assumeix les obligacions següents:

1. Fer ús d’ANDORobots i rebre el Servei d'acord amb la legislació andorrana vigent que resulti d'aplicació.
2. No contravenir els drets de propietat, els drets de propietat intel·lectual i industrial o altres drets o posicions jurídiques d'anàleg contingut econòmic de AR2013, dels seus proveïdors o d'altres tercers.
3. No realitzar cap Ordre de Compra falsa o fraudulenta. En el cas que AR2013 pogués dilucidar que el Client està realitzant comandes falses o fraudulentes, AR2013 es reserva el dret a anul·larla informar a les autoritats pertinents.
4. Proporcionar veraçment a AR2013 la seva adreça de correu electrònic i altres dades personals i de contacte, així com les dades relatives a la targeta de crèdit. I, en cas que es produeixin modificacions en els mateixos, actualitzar-los en l'apartat "El meu Perfil" d’ANDORobots o mitjançant comunicació a AR2013 enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic info@andorobots.com.
5. D'acord amb el que preveu la Política de Privacitat, a la qual el Client també ha prestat el seu consentiment electrònicament, AR2013 podrà utilitzar les seves dades per enviar-li publicitat i informació sobre ANDORobots i els seus Productes.
6. Utilitzar d'una manera diligent i mantenir en secret la contrasenya d'accés al seu perfil d’ANDORobots. Els Serveis d’AR2013 no van destinats a menors d'edat, de manera que si el Client tingués menys de 18 anys no podrà utilitzar ANDORobots.

5. INVITACIÓ A CONTRACTAR

La informació continguda en les Condicions Generals i a ANDORobots no és constitutiva d'una oferta de venda per AR2013, sinó una invitació al Client per utilitzar el Servei i adquirir, si escau, els Productes.

No hi haurà cap contracte entre AR2013 i el Client en relació amb cap producte fins que l'Ordre de Compra hagi estat expressament acceptada per AR2013, mitjançant l'enviament de la Confirmació. Per tant, la formalització del contracte de compravenda entre el Client i AR2013 es produirà quan AR2013 enviï al Client la Confirmació de la seva Ordre de Compra. En el cas que l'Ordre de Compra no sigui acceptada per AR2013, i s'hagués carregat algun import al Client, aquest li serà immediatament reintegrat en la seva totalitat sense cap recàrrec.

6. ORDRES DE COMPRA

Les Ordres de Compra únicament es cursaran electrònicament a través d’ANDORobots, emprant per a això els mitjans electrònics allà disposats.

A aquests efectes, el Client haurà d'haver proporcionat i emplenat correctament i íntegrament tots i cadascun de les dades sol·licitades per AR2013 com a obligatoris.

Un cop AR2013 hagi rebut l'Ordre de Compra, en el cas que hi hagi suficients existències disponibles dels Productes objecte de l'Ordre de Compra, i el pagament s'hagi realitzat amb èxit, AR2013 remetrà al Client la Confirmació a l'adreça de correu electrònic indicada en l'Ordre de Compra.

Per tant, com ja s'ha indicat, el contracte de compravenda d'un Producte entre el Client i AR2013 quedarà formalitzat únicament quan AR2013 enviï la Confirmació al Client.

En el cas que en el moment de recepció d'una Ordre de Compra hagi algun problema amb el pagament, AR2013 d'informar al Client mitjançant correu electrònic i aquest podrà intentar realitzar novament la compra del Producte o Productes de què es tracti. ate.

7. DISPONIBILITAT

Totes les Ordres de Compra estan subjectes a la disponibilitat dels Productes de què es tracti. En el cas que en el moment de recepció d'una Ordre de Compra no hagués existències disponibles dels Productes objecte d'aquesta Ordre de Compra, AR2013 informarà mitjançant un correu electrònic i podrà oferir-li la possibilitat d'adquirir altres Productes de característiques similars als desitjats pel client, perquè el Client els adquireixi si així ho desitja, la qual cosa, si és el cas, s'haurà de tramitar mitjançant una nova Ordre de Compra.

8. PREU I FORMA DE PAGAMENT

8.1 Preu
El preu de cada producte és el que s'indica a ANDORobots al temps de tramitar la corresponent Ordre de Compra.

8.2 Forma de pagament
El preu es pagarà exclusivament amb targeta de crèdit.

El servei de pagament amb targeta de crèdit estarà directament proporcionat per l'entitat emissora i, si escau, l'entitat de crèdit corresponent. El càrrec a la targeta serà simultani a l'enviament de la Confirmació.

AR2013 exclou tota responsabilitat en relació amb la vulneració per part de tercers de la confidencialitat i seguretat de la informació i dades proporcionades pel Client en ocasió del pagament de les seves compres electròniques mitjançant targeta de crèdit quan aquestes vulneracions escapin del seu control, en la mesura en què el tractament d'aquesta informació i dades no es trobi exclusivament sota el control d’AR2013.

Quan l'import d'una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el titular podrà exigir l'anul·lació del càrrec sempre que quan s'hagi de fer amb l'anul·lació en virtut del que estableixin les condicions de l'entitat emissora i / o l'entitat de crèdit responsables de la targeta de crèdit, i si escau les assegurances, relatius a la targeta de crèdit. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes d’AR2013 i del titular s'efectuaran al més aviat. No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no és conseqüència d'haver-exercit el dret de desistiment a què es fa referència en la clàusula 10 de les condicions generals i, per tant, hagués exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, el Client queda obligat davant d'AR2013 al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de l'anul·lació.

8.3 Despeses i impostos
Les despeses de condicionament, embalatge i enviament dels Productes comprats, així com, si és el cas, els impostos que siguin d'aplicació, són a compte del Client, que haurà pagar-los juntament amb el preu del producte. Aquests imports s'han d'indicar clarament a ANDORobots i seran inclosos en el total a liquidar pel Client tant en el moment d'efectuar l'Ordre de Compra com en la Confirmació.

9. LLIURAMENT DE LES PRODUCTES

9.1 Termini
El termini de lliurament de cada Producte és el que s'indica a ANDORobots al temps de tramitar la corresponent Ordre de Compra i / o en la Confirmació i, en el cas que no s'indiqui res, el termini de lliurament del Producte serà d'aquí els quinze (15) dies naturals següents a l'emissió de la Confirmació.

En l'improbable cas que per algun motiu AR2013 no pogués lliurar el Producte dins el termini a què s'ha compromès, s'informarà per correu electrònic al Client d'aquesta impossibilitat i se li donarà l'opció de seguir endavant amb la compra del Producte establint una nova data de lliurament, o bé d'anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat.

9.2 Transmissió de riscos
El lliurament es realitzarà mitjançant la posada a disposició del producte per AR2013, o per un tercer per compte de AR2013, a l'adreça indicada pel client en l'Ordre de Compra.

El Client assumeix els riscos d'eventuals deterioraments, menyscaptes o danys al Producte i pèrdua del mateix, des del moment en què el Producte hagués estat posat a la seva disposició d'acord amb aquesta clàusula.

S'entén que s'ha produït la posada a disposició del producte en el moment de signar la recepció del mateix a l'adreça indicada en l'Ordre de Compra.

Si el Client no rebés la comanda en el termini abans esmentat, aquest pot posar-se en contacte amb AR2013 a través de l'adreça de correu electrònic info@andorobots.com.

9.3 Impossibilitat de lliurament
Si després de dos intents resultés impossible efectuar el lliurament del Producte per no trobar ningú a l'adreça indicada pel client en l'Ordre de Compra, AR2013 o un tercer per compte d'AR2013 deixarà una nota al Client indicant-li on es troba la seva comanda i què ha fer per recollir-lo.

En cas que transcorreguts quinze (15) dies naturals, després de la impossibilitat de lliurament establerta en l'apartat anterior, si la comanda no ha estat recollit pel Client en l'adreça indicada per AR2013, o pel tercer per compte de AR2013, per causa no imputable a AR2013 o al tercer que actuï per compte seu, es considera que el Client ha exercit el dret de desistiment que l'assisteix d'acord amb la clàusula 10 de les condicions generals.

Tota entrega d'un Producte a l'adreça que el Client hagi designat en l'Ordre de Compra, s'entendrà correctament efectuada. En cas que el Client cometés un error en enviar les seves dades en l'Ordre de Compra, el Client podrà modificar els mateixos segons s'estableix en la clàusula 3 de les condicions generals. Si la dada modificada es refereix a l'adreça on el Client ha sol·licitat que se li lliuri el Producte, sempre que aquest no hagi estat enviat encara, dit enviament es realitzarà a la nova adreça indicada. En cas contrari, el Client haurà d'esperar que el lliurament es faci efectiva, a la direcció correcta, sent a càrrec del Client totes les despeses ocasionades pel seu error, els quals si és el cas li seran repercutits per AR2013.

9.4 Alliberament de la responsabilitat de lliurament del Producte
AR2013 quedarà alliberada del compliment de la seva obligació de lliurament d'acord amb les Condicions Generals, en els següents supòsits:

(a) Impagament total o parcial pel Client.
(b) Omissió o inexactitud de les informacions que, de conformitat amb les Condicions Generals, ha de subministrar el Client en l'Ordre de Compra.
(c) Per la seva banda i d'acord amb el que preveu més endavant en les Condicions Generals, en cas de Causa de Força Major l'obligació de lliurament del Producte quedarà en suspens i AR2013 es posarà en contacte amb el Client a l'efecte de procedir al lliurament del Producte el més aviat possible, un cop hagi acabat la Causa de Força Major.

10. DRET DE DESISTIMENT

10.1 Termini d'exercici
D'acord amb la legislació andorrana vigent en matèria de comerç i de protecció dels consumidors, el Client podrà desistir lliurement del contracte de compravenda del Producte dins el termini de set (7) dies hàbils comptats des de la data de lliurament del Producte. La data del resguard acreditatiu del lliurament servirà a efectes de còmput del termini dels set (7) dies hàbils.

La llei del lloc on resideix el Client és la que fixa el còmput de dies hàbils.

10.2 Forma d'exercici
L'exercici del dret de desistiment no estarà subjecte a cap formalitat ni indicació de motiu, bastant que s'acrediti en qualsevol forma admesa en Dret.

L'exercici del dret de desistiment per part del Client no implicarà la imposició de cap penalitat, si bé les despeses d'enviament per la devolució del Producte seran a compte del Client, rebutjant les devolucions a ports deguts.

Per tal de facilitar i agilitzar els tràmits corresponents, el Client podrà completar el document de desistiment proporcionat per AR2013 i enviar-lo per correu juntament amb una impressió de la Confirmació abans de la finalització del termini de set (7) dies hàbils abans referit a la direcció que en ell s'indica.

El document de desistiment (o, si escau, aquell altre document pel qual el Client exerciti el dret de desistiment aquí previst) s'haurà de remetre a l'adreça que figura a ell juntament amb (i) el Producte en la seva condició i embalatge original o, si no hi això últim, deguda i correctament embalat pel Client, i (ii) la còpia impresa de la Confirmació i / o factura que en el seu moment hagués expedit AR2013 al Client.

Els riscos de pèrdua, deteriorament, menyscabament o dany del Producte als quals es refereixi el desistiment són de càrrec del Client fins al seu lliurament a AR2013.

En qualsevol cas, correspon al Client provar que ha exercit el seu dret de desistiment en temps i forma.

10.3 Reemborsament en cas de desistiment

AR2013 reemborsarà al Client l'import satisfet inicialment per aquest en concepte de preu del Producte, despeses d'enviament i impostos aplicables en un termini màxim de trenta (30) dies naturals a comptar de l'endemà en què AR2013 hagués rebut el Producte. El reemborsament tindrà lloc mitjançant abonament a la targeta de crèdit des de la qual el Client hagués fet la compra.

En el cas que els Productes retornats tinguessin algun desperfecte imputable al Client i, en conseqüència, s'hagués produït una disminució del valor del bé, el Client haurà d'indemnitzar AR2013 l'import corresponent a aquests desperfectes, deduint AR2013 dit import del que hagi de reemborsar al Client com a conseqüència del desistiment.

No s'admetrà la devolució de Productes que hagin estat utilitzats, excepte en el cas que la seva utilització es limiti a la prova en condicions normals del Producte per prendre una decisió definitiva sobre la seva compra. En aquest cas, els Productes seran emmagatzemades per AR2013 i posats a disposició del Client perquè els reculli en els magatzems d’AR2013 durant els sis (6) mesos següents a que se li hagi comunicat al Client que AR2013 no accepta la devolució dels Productes .

10.4 Excepcions al dret de desistiment
Per excepció, el dret de desistiment no s'aplicarà a contractes de compravenda de Productes confeccionats conforme a les especificacions del client o clarament personalitzats, o de Productes consistents en enregistraments de sons o imatges, discos i programes informàtics que hagin estat desprecintats pel comprador .

11. DISPONIBILITAT DEL SERVEI
Els Productes posats a la venda per ANDORobots estan disponibles per al seu enviament a qualsevol lloc del món exceptuant les restriccions explícitament exposades, ANDORobots per AR2013 i / o proveïdor i / o el fabricant del Producte de què es tracti.

12. DEVOLUCIONS DE PRODUCTES DEFECTUOSOS O QUE NO RESPONEN A les ESPECIFICACIONS DE L'ORDRE DE COMPRA
En els casos en què el Client consideri que en el moment del lliurament el Producte presenta defectes o no s'ajusta al que preveu la seva Ordre de Compra (per exemple, entre altres ,, una versió o voltatge diferent del sol·licitat), haurà posar-se en contacte amb AR2013 de forma immediata mitjançant l'adreça de correu electrònic info@andorobots.com facilitant les dades del Producte i de la seva Ordre de Compra, i informant AR2013 del defecte del producte o la seva falta d'adequació al que preveu l'Ordre de Compra.

AR2013 li indicarà com procedir per tornar la Producte i enviarà al seu domicili un missatger per recollir dins de les 48 hores laborables següents a que el Client s'hagi posat en contacte amb AR2013.

AR2013 examinarà detingudament el Producte retornat i li comunicarà al Client per correu electrònic, dins d'un termini raonable si, de conformitat amb la legislació andorrana vigent en matèria de protecció dels consumidors, procedeix la reparació del producte, la seva substitució, la rebaixa de la seva preu o la resolució del contracte de compravenda.

13.TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
AR2013 informa al Client que les dades personals que faciliti a AR2013 en l'Ordre de Compra, o que es generin en el marc d'execució de la relació contractual entre el Client i AR2013, seran tractades i incorporades a fitxers dels quals AR2013 és responsable , als efectes previstos, i d'acord amb els termes previstos en la Política de Privacitat.

El Client, en els termes que preveu la normativa aplicable i en la Política de Privacitat, pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com revocar el consentiment prestat per a l'enviament de comunicacions comercials electròniques, mitjançant comunicació escrita dirigida a AR2013 enviant un correu electrònic a l'adreça info@andorobots.com. Per a l'exercici d'aquests drets, AR2013 li pot exigir al Client que li enviï còpia del seu passaport o document nacional d'identitat.

14. COMUNICACIONS

14.1 Ordres de Compra i serveis postvenda
Tota comunicació entre el Client i AR2013 relativa a una Ordre de Compra determinada o un serveis postvenda podrà fer-se bé per correu ordinari o correu electrònic, a més de per telèfon quan això s'indica en les condicions generals. A l'efecte de comunicacions per correu ordinari o correu electrònic, AR2013 designa les següents adreces:

C/ Prat de la Creu, 15, local 3
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra
Atenció: Servei d'atenció al client
Correu electrònic: info@andorobots.com

La direcció del Client a l'efecte de comunicacions serà la que en cada cas aquest designi en l'Ordre de Compra, o la que consti després que el Client hagi modificat tal direcció segons el que preveu les condicions generals.

Tota comunicació relativa a una Ordre de Compra determinada lliurada a les adreces abans indicades s'entendrà correctament efectuada, excepte si el destinatari hagués notificat prèviament al remitent un canvi de direcció amb una antelació mínima de deu (10) dies naturals.

14.2 Reclamacions i altres comunicacions
El Client podrà presentar les seves reclamacions i realitzar qualsevol altra comunicació per correu ordinari o correu electrònic, a les adreces previstes a la clàusula 14.1 anterior.

15. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els Productes que el Client adquireixi, així com els continguts d’ANDORobots, són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial i / o drets o posicions jurídiques d'anàleg contingut econòmic de titularitat d’AR2013 o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències o autoritzacions. Per tant, l'accés a ANDORobots o la compra de Productes a través de la mateixa, no atorga als Clients titularitat ni dret d'ús sobre els referits continguts o sobre els Productes (mitjançant, entre d'altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o transformació), excepte que AR2013 o els tercers titulars dels drets i / o posicions jurídiques de què es tracti es ho permeten, bé indicant-ho a ANDORobots o mitjançant les llicències o autoritzacions escrites a l'efecte.

16. RESPONSABILITAT

16.1 Responsabilitat
Llevat que es disposi el contrari en la legislació andorrana vigent, la responsabilitat d’AR2013 en relació amb qualsevol Producte adquirit a ANDORobots es limitarà al preu de compra d'aquest producte.

Així mateix, queden garantits tots els drets que la legislació andorrana vigent garanteixi als consumidors.

16.2 Força major
En casos de força major, AR2013 no serà responsable dels danys o perjudicis derivats de l'incompliment de les condicions generals i, en particular, del retard en el lliurament d'un Producte.

Les Causes de Força Major inclouran, entre d'altres, qualsevol acte o esdeveniment, fora del control raonable de AR2013 o del Client, incloent a títol enunciatiu i no exhaustiu, les vagues, generals o sectorials que afectin al lliurament dels Productes, tancaments patronals , incendis o robatoris a les instal·lacions d’AR2013 que afecten els Productes i la impossibilitat d'utilitzar, per qualsevol raó, per AR2013 o els tercers contractats per aquesta, els mitjans d'accés al domicili habilitat pel Client per al lliurament dels Productes.

17. MODIFICACIÓ

Aquestes Condicions Generals podrien ser modificades per AR2013. És responsabilitat del Client llegir-les periòdicament, ja que les Condicions Generals vigents en el moment de l'accés a ANDORobots o de la celebració del contracte de compravenda, seran les que resultin aplicables.

18. LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes Condicions Generals es regiran per les lleis del Principat d'Andorra i es troben subjectes a la jurisdicció andorrana.