Facebook   Twitter   GooglePlus   Youtube

0 Elements

Avís legal

1. Propietat i finalitat d’aquest lloc web

Aquest lloc web i el seu domini d’Internet (www.andorobots.com) són propietat de la societat ANDOR ROBOTS 2013, S.L. (en el successiu, “ANDORobots”), amb domicili social a Carrer Prat de la Creu 15-25. local 3, Andorra la Vella (Principat d’Andorra), amb número de registre de comerç 5049221, amb número de telèfon de contacte + 376 846 146 i amb adreça de correu electrònic de contacte info@andorobots.com

LLa finalitat d’aquest lloc web és publicitar els productes d’ANDORobots, així com servir de plataforma per la compravenda electrònica dels dits productes .

2. Acceptació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web

L'accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privadesa que apareix en el lloc web (en el successiu, conjuntament, “els Termes i Condicions”). Tanmateix, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, amb subjecció a la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic .

L’anterior és sense perjudici de que qualsevol compravenda electrònica de productes d’ANDORobots que es dugui a terme mitjançant aquest lloc web, es regeix per uns termes i condicions particulars sobre els quals s’informa als usuaris en cada supòsit de compravenda .

3. Reserva de la facultat de modificació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web

ANDORobots es reserva la facultat d'efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes dels Termes i Condicions. Per tant, ANDORobots recomana als usuaris d’aquest lloc web que periòdicament en revisin els Termes i Condicions .

4. Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web

Definició del terme “continguts” : 
El terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se com a tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, els dissenys industrials, les obres i produccions audiovisuals, les fotografies i els textos que es mostren en aquest lloc web .

Drets i posicions jurídiques sobre continguts incorporats per ANDORobots :
Els continguts d’aquest lloc web incorporats per ANDORobots són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic de titularitat d’ANDORobots o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències o autoritzacions.

Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els referits continguts (mitjançant, entre d’altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o transformació), excepte que ANDORobots o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què es tracti els ho autoritzin expressament bé indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències o autoritzacions escrites a l’efecte . Per tant, ANDORobots es reserva la facultat de fer ús de marques d'aigua, dispositius tecnològics o altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats de tals continguts. I, en tot cas, ANDORobots es reserva la facultat d'interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris que infringeixin els indicats drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic .

5. Mecanismes per la notificació de suposades vulneracions de drets i posicions jurídiques d’usuaris o d’altres persones .

Qualsevol usuari d’aquest lloc web o qualsevol altra persona que consideri que qualsevol dels continguts d’aquest lloc web està vulnerant els seus drets i/o posicions jurídiques, pot notificar la suposada vulneració a ANDORobots, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic : [...].

Per a una correcta valoració per part d’ANDORobots, la persona que li enviï una notificació haurà de facilitar la següent información :
1. Nom complet, adreça postal, telèfon i adreça de correu electrònic de contacte .
2. Explicació detallada de la suposada vulneració de drets i/o posicions jurídiques .

Tanmateix, la persona que enviï una notificació a ANDORobots haurà de manifestar els següents extrems :
1. Que la informació inclosa en la notificació és exacta i verdadera .
2. Que és la persona legitimada per a presentar la reclamació .
3. Que en el cas que ANDORobots retiri el contingut i després es demostri que la reclamació presentada era falsa o inexacta i/o que la persona que va presentar la reclamació no era la legitimada, ANDORobots no serà responsables dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es puguin derivar de la retirada .

ANDORobots analitzarà les notificacions que rebi, les valorarà i prendrà una decisió sobre la retirada o no dels continguts de què es tracti. Quan ANDORobots consideri que la informació facilitada en una notificació no és suficientment completa i/o clara, entre d’altres, per efectuar una valoració, ho comunicarà per escrit a la persona que li hagi enviat la notificació, instant-la a aportar més informació i/o a fer ús dels mitjans legals al seu abast –com ara, interposar una denuncia davant els òrgans policials o jurisdiccionals adients– a efectes d’esclarir si hi ha hagut o no una vulneració dels seus drets i/o posicions jurídiques .

6. Dret d'exclusió

ANDORobots es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l'accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin els Termes i Condicions .

7. Responsabilitats

Conductes dels usuaris d’aquest lloc web :
ANDORobots no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment per part dels usuaris dels Termes i Condicions .

Altres :
ANDORobots no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponibilitat d'aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control, actualitzacions o manteniment, o per errades degudes al servidor o a tercers intermediaris o proveïdors .

ANDORobots no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per programes informàtics, virus o altres elements que escapin del seu control .

ANDORobots no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d'enllaços, directoris o altres mitjans inclosos en aquest lloc web, hagin estat aquests incorporats per ANDORobos o per usuaris d’aquest lloc web. Per tant, ANDORobots no és responsable de la disponibilitat tècnica, qualitat o exactitud, entre d’altres, dels serveis, continguts i/o altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a conseqüència del seu ús .

8. Autorització d'enllaços

Qualsevol enllaç de tercers a aquest lloc web ha de ser a la pàgina principal, i queden expressament prohibits els enllaços profunds, el “framing” i qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats expressament per ANDORobots.

9. Cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en els ordinadors i en altres dispositius mòbils o electrònics des d’on els usuaris accedeixin a aquest lloc web, i que permeten, entre d’altres, obtenir informació sobre data i hora de l'entrada dels usuaris en aquest lloc web i sobre els continguts seleccionats pels usuaris. Els usuaris poden impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de l'opció corresponent al seu navegador, tot i que la seva desactivació pot afectar el bon funcionament d’aquest lloc web .

10. Legislació aplicable i jurisdicció

Els Termes i Condicions es regeixen per la legislació andorrana . En el cas de reclamacions dels usuaris d’aquest lloc web envers ANDORobots, els usuaris es sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre . En cas de reclamacions per part d’ANDORobots als usuaris d’aquest lloc web, els usuaris accepten que ANDORobots pugui iniciar les accions legals oportunes en aquell fur que consideri més adient .